Cjenik usluga vrtića

Odluka o cjeniku usluga Dječjeg vrtića „Mali Princ“ Bol

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Djeljeg vrtića „Mali princ“ koje plaćaju roditelji-korisnici, od kojih barem jedan ima prijavljeno prebivalište na području Općine Bol, za djecu koja koriste
program dječjeg vrtića, a koja imaju prebivalište ili boravište prijavljeno na području Općine Bol.

Članak 2.
Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi ostvarivanjem sljedećih programa:

 • redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi (redoviti program),
 • program predškole,
 • program ranog uĉenja stranog jezika,vjeronauka i drugih programa umjetničkog kulturnog i športskog sadržaja (kraći program).

Članak 3.
Redoviti program ostvaruje se kao petosatni, devetosatni i desetosatni program prema rasporedu utvrđenim Godišnjim planom i programom vrtića, te Pravilnikom o kućnom redu.
Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenim Godišnjim planom i programom vrtića i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Kraći program provodi se u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.
Kraći program se provodi u radnom vremenu dječjeg vrtića, a provode ga vanjski stručni suradnici ili djelatnici vrtića.

Članak 4.
Za redoviti program i program predškole utvrđuje se ekonomska cijena dječjeg vrtića po djetetu u iznosu od 1.800,00 kn mjesečno (cca 1.100.000,00 općina + 200.000,00 roditelji : 12 mjeseci : 60 djece)
Roditelji i skrbnici osiguravaju sredstva za hranu, didaktiĉka sredstva i drugi potrošni materijal za rad sa djecom, sredstva za energiju, vodu i održavanje sanitarno higijenskih uvjeta te druge materijalne troškove.

Članak 5.
Za redoviti program i program predškole utvrđuje se cijena korištenja dječjeg vrtića koju plaća roditelj ili skrbnik kako slijedi:

 • za petosatni program 400,00 kn
 • za devetosatni program 450,00 kn
 • za desetosatni program 500,00 kn

Korisnik programa dječjeg vrtića plaća mjesečnu cijenu programa do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Korisnik programa je dužan plaćati mjesečnu cijenu jedanaest i pol mjeseci godišnje, jer u vremenu božićnih i novogodišnjih blagdana vrtić ne pruža usluge odnosno djelatnici koriste kolektivni godišnji odmor. Iznimno, korisnik programa je dužan plaćati mjesečnu cijenu deset i pol mjeseci godišnje, ukoliko koristi mjesec dana godišnjeg odmora za dijete, u dogovoru sa ravnateljicom vrtića.
Iznimno, korisnik programa koji počinje polaziti dječji vrtić u jaslični program, ne plaća cijenu programa do polaska u dječji vrtić odnosno do napunjene  prve godine života.
Ukoliko dijete  – korisnik jasličnog programa ne počne koristiti program kada napuni jednu godinu života, već kasnije, to vrijeme od prvog rođendana do polaska djeteta u vrtić, ali najduže tri mjeseca plaća program u iznosu 50 % cijene za čuvanje mjesta.
Svi ostali korisnici dječjeg vrtića dužni su plaćati punu cijenu programa i ako dijete ne polazi dječji vrtić, osim u slučaju iz članka 8. ove odluke, i u slučaju ispisivanja djeteta iz vrtića.
Korisnik koji neopravdano ne plati program dva mjeseca u toku pedagoške godine automatski se ispisuje iz vrtića.
Neplatišama programa će se provesti prisilna naplata prema odredbama Ovršnog zakona.

Članak 6.
Za redoviti program i program predškole cijena iz članka 5. ove odluke se povećava:

 • za 50 % ukoliko ni jedan roditelj ili skrbnik nema prijavljeno prebivalište na području Općine Bol, te ukoliko u vrtiću ima slobodnog mjesta za upis djeteta
 • ako jedan ili niti jedan roditelj ili skrbnik nemaju prijavljeno prebivalištena podruĉju Općine Bol, a niti dijete koje je upisano u program dječjeg vrtića po posebnim odredbama, nema prijavljeno prebivalište niti boravište na području Općine Bol, plaća se puna ekonomska cijena dječjeg vrtića, ukoliko u vrtiću ima slobodnog mjesta za upis djeteta.

Članak 7.
Za redoviti program i program predškole cijena iz članka 5. ove odluke se smanjuje:

 • za djecu vojnih invalida Domovinskog rata 1 skupine za 100 %,
 • za smještaj drugog djeteta za 40 % za vrijeme dok je istovremeno upisano dvoje djece iz iste obitelji u dječji vrtić,
 • za istovremeni smještaj trećega i svakog idućeg djeteta iz iste obitelji za 100 %,
 • za djecu sa posebnim potrebama za 100 %,
 • za djecu čiji su roditelji ili skrbnici korisnici stalne socijalne pomoći za 100%,
 • za samohrane roditelje za 50%,
 • za djecu bez roditelja za 100 %.

Članak 8.
Ako dijete ne polazi dječji vrtić zbog bolesti, mjesečna cijena redovitog programa i programa predškole koje dijete pohađa se smanjuje razmjerno duljini bolovanja.
Smanjenje cijene se obračunava po formuli (C : brd x zrd) gdje C označava cijenu mjesečnog programa vrtića, brd označava broj radnih dana vrtića u tom mjesecu, a zrd označava broj radnih dana koje je dijete moglo koristiti u tom mjesecu, a minimalno 150,00 kn mjesečno.
Odobrenje za ovaj popust izdaje ravnateljica vrtića na osnovi dostavljene ovjerene ispričnice od nadležnog doktora u kojoj je navedeno od kada do kada je dijete bilo spriječeno pohađati vrtić zbog bolesti.
Ispričnica se mora dostaviti u roku od 5 dana od zaključenja bolovanja.

Članak 9.
Za kraći program dječjeg vrtića cijenu predlaže ravnateljica vrtića prema broju zainteresirane djece. Načelnik odobrava cijenu i donosi odluku da tu cijenu za svu zainteresiranu djecu plaća Općina Bol ili roditelji.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol, a primjenjuje se od 1. studenog 2011. godine.

Klasa:021-05/11-01/365
Ur.broj:2104/11-02/01
Bol, 17. listopada 2011. godine

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BOL

Predsjednik
Jakša Marinković-Šimić

Accessibility