Upravno vijeće vrtića


Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali princ broji sedam članova, a čine ga:

Četiri člana iz reda Osnivača:

  • Ivana Kusanović,
  • Nataša Paleka Jakšić,
  • Martina Ostojić
  • Mila Cvitanić

Jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga:

  • Karla Marinković

Dva člana iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove:

  • Frančeska Tomaš
  • Margareta Medić

Predsjednica Upravnog vijeća je Margareta Medić, a potpredsjednica Ivana Kusanović.

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić Mali princ kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati  o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC NIJE DUŽAN OSIGURATI NEPOSREDAN UVID U SVOJ RAD KAD SE RADI O PITANJIMA U KOJIMA SE PO ZAKONU JAVNOST MORA ISKLJUČITI, ODNOSNO AKO SE RADI O INFORMACIJAMA ZA KOJE POSTOJE OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP SUKLADNO ČLANKU 15. I ČLANKU 16. ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, 85/15).

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

Pozivi na sjednice Upravnog vijeća

 

2022. godina

_____________________________________________________________________________________________

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća

 

2022. godina