Pravilnik o kućnom redu

Dječji vrtić « Mali princ « Bol
Uz pjacu 17
21420 Bol

Upravno vijeće Dječjeg vrtića « Mali princ «, je na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2019. godine donijelo

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU


Ovim Pravilnikom o kućnom redu utvrđuje se kućni red u Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, a posebno prava i obveze roditelja, odnosno skrbnika djece polaznika.

Članak 1.
Roditelji i skrbnici (od kojih barem jedan ima stalno prebivalište na području Općine Bol) djece koja koriste program vrtića imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Roditelji i skrbnici dužni su : – pridržavati se dnevnog red utvrđenim ovim Pravilnikom – pratiti rad i napredovanje djece i surađivati s vrtićom radi ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja kao dijela sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci, – redovito plaćati svoj dio troškova za ostvarivanje programa rada vrtića, – čuvati imovinu vrtića – pridržavati se kućnog reda utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 2.
Roditelji i skrbnici surađuju s vrtićem tako što prisustvuju: – individualnim razgovorima po pozivu ili na svoju inicijativu, sa djelatnicima vrtića (ravnateljem, odgojiteljicama, zdravstvenim djelatnicima i stručnim suradnicima). Individualni razgovori se mogu obavljati svakodnevno u periodu od 10.00 do 11.00 ili od 13.00 do 14.00 sati uz prethodni dogovor roditelja i odgovorne osobe. – sastancima roditelja – predavanjima u vrtiću Roditelji i skrbnici koji ne surađuju sa vrtićem krše kućni red.

Članak 3.
Godišnji plan i program rada vrtića, koji donosi Upravno vijeće, obuhvaća programe odgojno obrazovnog rada, program zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, te programa socijalne skrbi.

Članak 4.
Dijete ne može pohađati vrtić:
– kod antibiotske terapije – kod dispepsije (proljeva)
– ako je nositelj ušiju
– ako je zaraženo bilo kojom zaraznom bolesti
– kod temperature
– kod povraćanja
– kod osipa po tijelu
– kod intenzivnog i dugotrajnog kašlja.

Članak 5.
U slučaju da je dijete oboljelo od zarazne bolesti, a boravilo je u vrtiću, roditelji ili skrbnik dužan je o tome pismeno ili usmeno izvijestiti odgovorne osobe u vrtiću. Davatelj usluga zadržava pravo liječničke provjere ukoliko sumnja na prisustvo zarazne bolesti. Dijete se u vrtić nakon prisustva bolesti prihvaća samo uz liječničku potvrdu. Odgovorna osoba u vrtiću, u slučaju sumnje u prisustvo bolesti, mora pozvati roditelja da odvede dijete iz vrtića.

Članak 6.
Roditelj ili skrbnik čije dijete je korisnik vrtića, dužan je cijenu ugovorenog programa uplatiti najkasnije do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec, Na žiro račun : 2330003-1100044257 Roditelj će dobiti ispunjenu uplatnicu sa svim relevantnim podacima.

Članak 7.
Upisni rok za dječji vrtić traje od 15. svibnja do 31. svibnja, a pedagoška godina počinje 01. runja svake godine. Dijete ne pohađa Dječji vrtić u slučaju djetetovog godišnjeg odmora, u trajanju od 30 dana, u slučaju djetetove bolesti i u slučaju korištenja kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika vrtića. Kolektivni godišnji odmor djelatnika dječjeg vrtića se u pravilu koristi u razdoblju od Božića do Sv. Tri kralja. Ostalo vrijeme korištenja dječjeg vrtića se plaća, bez obzira na pohađanje dječjeg vrtića, osim u slučaju bolesti djeteta.

Članak 8.
Dijete se može ispisati putem ispisnice koja vrijedi do početka sljedeće pedagoške godine, ukoliko je dijete upisano za sljedeću pedagošku godinu. Ispisnica je dokument u obliku zahtjeva koji potpisuje roditelj-skrbnik u kojem se navodi ime i prezime djeteta i razdoblje od kojeg se dijete ispisuje iz programa dječjeg vrtića. Na mjesto ispisanog djeteta automatski se upisuje sljedeće dijete s liste čekanja.

Članak 9.
Ukoliko roditelj ili skrbnik ne podmiri svoje obveze prema vrtiću u roku određenom u članku 6. ovog Pravilnika, ili ako ne podmiri svoje obveze nakon uručene mu opomene, njegovo dijete neće moći pohađati vrtić od dana zaprimanja opomene do uplate, a ukoliko se automatski ispiše zbog neplaćanja svoje obveze, na njegovo mjesto će biti primljeno slijedeće dijete sa liste čekanja za taj program.

Članak 10.
Korisnici usluga su dužni pismeno navesti popis osoba koje su ovlaštene za dovođenje/odvođenje djece u/iz vrtića ili pravovremeno najaviti osobu koja će doći u vrtić. U protivnom, davatelj usluga ima pravo ne predati dijete do dolaska ovlaštene osobe.

Članak11.
Roditelji i skrbnici dužni su se pridržavati dnevnog reda vrtića. U vrtiću se provodi sljedeći red: 
* petosatni program od 8.00 do 13.00 sati:
– od 8.00 sati je početak ostvarivanja petosatnog programa
– od 9.00 do 9.30 je marenda
– od 12.00 objed
– u 13.00 sati je odvođenje djece iz vrtića 

* devetosatni program od 7.00 do 16.00 sati:
– u 7.00 sati je početak rada vrtića
– od 7.00 do 7.30 je zajutrak
– od 8.30 do 9.00 je marenda
– u 11.30 je ručak, nakon ručka odmor/spavanje
– u 16.00 sati je odvođenje djece iz vrtića

* desetsatni program od 6.00 do 16.00 sati:
– u 6.00 sati je početak rada vrtića
– od 7.00 do 7.30 je zajutrak
– od 8.30 do 9.00 je marenda
– u 11.00 je ručak, nakon ručka odmor-spavanje
– u 14.30 je užina
– u 16.00 sati je odvođenje djece iz vrtića

Dnevni raspored radnog vremena djelatnika u Dječjem vrtiću određuje ravnatelj/ica.

Članak 12.
Roditelj ili skrbnik obvezan je kod svakodnevnog prijema dovesti dijete odgovornoj osobi, u protivnom vrtić ne snosi nikakve posljedice ako dijete neviđeno napusti vrtić. Djeca se primaju u vrtić svakog radnog dana najkasnije do 8.30 sati, kada se vrtić zaključava. Djeca se u pravilu odvode iz vrtića na kraju programa, odnosno djeca iz petosatnog programa u 13.00 sati, a djeca iz devetosatnog i desetosatnog programa u 16.00 sati.

Članak 13.
U razdoblju od 01. travnja do 30. rujna, dječji vrtić radi svakog radnog dana od ponedjeljka do subote u vremenu od 06.00 do 16.00 sati. U razdoblju od 01. listopada do 31. ožujka dječji vrtić radi svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu 6,00 do 16,00 sati.

Članak 14.
U prostorijama vrtića i u prostore oko vrtića zabranjeno je : – unositi sredstva, uređaje i opremu koja može izazvati požar i eksploziju – unositi alkohol, drogu, lijekove – zabranjeno je pušenje

Članak 15.
Roditelji ili skrbnici i djelatnici vrtića dužni su čuvati imovinu vrtića pažnjom dobrog domaćina.

Članak 16.
Roditelj ili skrbnik djeteta koji polazi program vrtića, može u izuzetnim situacijama (rođendani, imendani i slične proslave), a uz prethodni dogovor sa odgovornom osobom u vrtiću, donositi isključivo tvornički pakovane kolače, slastice i piće.

Članak 17.
Roditelj ili skrbnik je dužan pridržavati se obveza i dužnosti navedenih u ovom Pravilniku.

Članak 18.
Ovaj Pravilnik o kućnom redu objavit će se u Službenom glasniku Općine Bol, a primjenjuje se od 01. listopada 2019.godine.

Predsjednica Upravnog vijeća

Svjetlana Baković, v.r.

Accessibility