Sjednica Upravnog vijeća 1/2021

DJEČJI VRTIĆ „MALI PRINC“

KLASA: 601-05/21-01/1

URBROJ: 2104/22-21-02/1

Bol, 18. veljače 2021. godine

POZIV

Temeljem članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, sazivam 01/2021 sjednicu Upravnog vijeća.

Sjednica će se održati u prostorijama Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na adresi Uz pjacu 17, u četvrtak dana 25. veljače 2021. godine  sa početkom u 14:00 sati.

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika sa 5/2020 sjednice Upravnog vijeća.
  2. Rasparava  i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj (puno određeno radno vrijeme).
  3. Rasprava i donošenje odluke o izvanrednom upisu četvero djece u DV „Mali princ“.
  4. Razno.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća:

Svjetlana Baković


ZAKLJUČCI SA 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Dječjeg vrtića „Mali princ“, održane 25. veljače 2021. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 5/2020 sjednice Upravnog vijeća.
  2. Rasprava  i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj (puno određeno radno vrijeme).
  3. Rasprava i donošenje odluke o izvanrednom upisu četvero djece u DV „Mali princ“.
  4. Razno.

Ad.1. Zapisnik sa 5/2020 sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad.2. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme (5 mjeseci). Natječaj će biti raspisan od sutra 26. veljače 2021. Rok za prijavu kandidata je 8 dana.

Ad.3. Upravno vijeće je odbilo molbe roditelja četvero djece za upisom. Dvije molbe za djecu jasličke dobi je odbilo zbog popunjenosti mjesta u tim odgojno obrazovnim skupinama, a za djecu vrtićke dobi (dvije molbe) će biti razmotreno na idućoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

MALI PRINC