Statut Dječjeg vrtića

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, nakon pribavljene suglasnosti osnivača Općine Bol, zaključak klasa: klasa: 021-05/14-01/76, ur.broj: 2104/02-14-02/01, donesen na 4/2014. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 03. lipnja 2014. godine, donosi

STATUT DJEČJEG VRTIĆA „MALI PRINC“ BOL

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se status, naziv i sjedište Dječjeg vrtića (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), zastupanje i predstavljanje, imovina i odgovornost za obveze Dječjeg vrtića, djelatnost te vrste i trajanja pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, ustrojstvo i način rada, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, opći akti, javnost rada, nadzor te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića.

Članak 2.
Dječji vrtić javna je ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu. Djelatnost predškolskog odgoja obuhvaća programe odgoja i obrazovanja, te zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Dječji vrtić ostvaruje programe iz stavka 2. ovog članka u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji sukladno odredbama zakona. Kao javne ovlasti Vrtić obavlja slijedeće poslove: – upise i ispise djece u Dječji vrtić s odgovarajućom dokumentacijom, – izdavanje potvrda i mišljenja, – upisivanje podataka o Dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik. Kada Vrtić obavlja poslove iz ovog članka ili obavlja poslove kao javne ovlasti odnosno kada odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati po Zakonu o općem upravnom postupku.

Članak 3.
Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Općina Bol (u daljnjem tekstu: Općina). Prava i dužnosti osnivača Općina Bol obavlja sukladno zakonu, na temelju Odluke o osnivanju o osnivanju predškolske ustanove, KLASA: 601-01/97-01, URBROJ: 2140/92-97-01 od 18. siječnja 1997. godine.

U ime Osnivača suglasnosti i odluke donosi općinsko vijeće Općine Bol.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić „MALI PRINC“ BOL. Sjedište Dječjeg vrtića je u Bolu. Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar. Dječji vrtić je upisan i u evidenciju koju vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 5.
Vrtić može promijeniti naziv i sjedište, mijenjati odnosno dopuniti djelatnost u novim prostorima, odnosno mijenjati druge podatke koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona samo odlukom Osnivača. Odluku iz stavka 1. ovog članka Osnivač je dužan dostaviti Ministarstvu nadležnom za obrazovanje radi ocjene sukladnosti odluke sa zakonom.

Članak 6.
Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja djelatnost predškolskog odgoja.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.
Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.
Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.
Ravnatelj Dječjeg vrtića ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:
-nastupati kao druga ugovorna strana i sa dječjim vrtićem zaključivati ugovore,
-zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabave opreme, te nabavi sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 20.000,00 kuna.
Ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavi opreme, te nabavi sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kuna, ako je o tome odluku prethodno donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića. Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineja 2. ovog članka, Ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno o tome odluku donio Osnivač.

Članak 8.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 9.
U pravnom prometu Dječji vrtić koristi pečat za redovno poslovanje i štambilje. Pečat je okruglog oblika , promjera 35 mm, na kojem je uz obod natpis: DJEČJI VRTIĆ Mali princ, a u sredini pečata je riječ BOL. Štambilji se upotrebljavaju za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Vrtića. Ravnatelj odlučuje o broju pečata i štambilja.

Članak 10. Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima uprave i jedinicama lokalne samouprave.

IV. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 11.
Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva. Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetom i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona, odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Članak 12.
Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona i odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića. O raspodjeli dobiti Dječjeg vrtića može odlučivati Osnivač sukladno zakonu.

Članak 13.
Dječji vrtić odgovara za obveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač Dječjeg vrtića solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze. Članak

14.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača, odnosno organa kojeg je on odredio steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu bez obzira na njezinu vrijednost. Dječji vrtić ne može dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića ili mijenjati namjenu objekata bez suglasnosti Osnivača.

V. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Članak 15.
Djelatnost Dječjeg vrtića je ostvarivanje: – redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
– programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
– programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– programa predškole,
– programa ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Djelatnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvaruje se na temelju suglasnosti ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Članak 16.
Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz suglasnost Osnivača.

Članak 17.
Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma Dječjeg vrtića koji se donosi za pedagošku godinu koja traje 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine. Godišnji plan i program rada i kurikulum Dječjeg vrtića donosi na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna za svaku predškolsku godinu. Za ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada kurikuluma Vrtića odgovoran je ravnatelj/ravnateljica i Upravno vijeće.

Članak 18.
Dječji vrtić ostvaruje svoju djelatnost kroz slijedeće programe: -redovni program u trajanju od 10 sati dnevno, -redovni program u trajanju od 9 sati dnevno, -redovni program u trajanju od 5 sati dnevno, -ostali kraće specijalizirane programi (engleski jezik 1 do 2 sata tjedno, male tjelesne aktivnosti, organizirano tjelesno vježbanje djece, vjeronauk). Ravnatelj/ica Dječjeg vrtića može utvrditi drukčije specijalizirane programe, kao i drukčije trajanje specijaliziranih programa, u skladu s potrebama roditelja, uz prethodnu suglasnost Osnivača. Ekonomsku cijenu iz stavka 1. alineje 1. 2. i 3. ovog članka utvrđuje Osnivač, a cijenu programa iz stavka 1. alineje 4. odobrava Upravno vijeće.

Članak 19.
Upis djece u Dječji vrtić vrši se sukladno planu upisa kojeg donosi Osnivač, na prijedlog Odgajateljskog vijeća. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić utvrđuje Osnivač svojim aktom.

Članak 20.
Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju, te drugu evidenciju sukladno zakonu.

Članak 21.
Dječji vrtić skrbi o zdravstvenom stanju djece, o prehrani za vrijeme boravka u Dječjem vrtiću, sukladno zakonu i propisima doneseni na temelju zakona. VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA USTANOVE

Članak 22.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarenja djelatnosti predškolskog odgoja. Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja i skrbi o djeci, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta u Dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

Članak 23.
U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici). Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka. Poslove odgojitelja djece od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste. Poslove odgojitelja koji ostvaruju program predškole pri osnovnim školama, uz osobe iz stavka 4. ovoga članka, mogu obavljati i osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova učitelja razredne nastave u osnovnoj školi u skladu s posebnim propisom. Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste. Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva. Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 24.
Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarenje predškolskog odgoja i skrbi o djeci i drugi stručno-pedagoški rad, te administrativno-stručni, računovodstveno-financijski i pomoćno-tehnički poslovi.

Članak 25.
U Dječjem vrtiću rad s djecom predškolske dobi ustrojava se u jasličnim i vrtićnim odgojnim grupama. Broj djece u odgojnim grupama, te normativi neposrednog rada u grupi uređuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 26.
U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno obrazovni rad s djecom raspoređenom u grupe poludnevnog i cjelodnevnog boravka ( mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, a i višednevni).

Članak 27.
Programi zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane ostvaruju se sukladno aktu Ministarstva zdravstva. Programi socijalne skrbi u Dječjem vrtiću ostvaruju se sukladno aktu Ministarstva socijalne politike i mladih. Članak

28.
Stručno-pedagoški poslovi ustrojavaju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te radi poticanja i promicanja rada u Dječjem vrtiću.

Članak 29.
Administrativno-stručni poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegova poslovanja kao javne službe, ustrojavanja pedagoške dokumentacije i evidencije, izdavanja javnih isprava, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića, drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića, te ostvarivanje prava i obveza djelatnika Dječjeg vrtića.

Članak 30.
Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada, te drugi uvjeti za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

Članak 31.
Tjedno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i skrbi o djeci, te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pet ili šest radnih dana. U vremenskom razdoblju od 1. travnja do 30. rujna radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 06.00 do 16.00 sati. U ostalom vremenskom razdoblju kalendarske godine radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 06.00 do 16.00 sati. Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja su na ostvarivanju programa traje sukladno vrsti, sadržaju u trajanju.

Članak 32.
Dnevni odmor za djelatnike Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom, te omogući kontakt sa strankama. Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s roditeljima djece i njihovim skrbnicima, ravnatelj uređuje sukladno potrebama djece i njihovih roditelja odnosno skrbnika, te lokalnim prilikama.

Članak 33.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena Dječjeg vrtića, dnevni odmor za djelatnike Dječjeg vrtića, te uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima i skrbnicima djece, te drugim građanima, pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića. Dječji vrtić je dužan, putem službene web stranice, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na drugi prikladni način obavijestiti javnost o radnom vremenu odnosno uredovnom vremenu za rad sa građanima, roditeljima, skrbnicima, te drugim strankama.

Članak 34.
Ostvarivanje prava i obveza roditelja i skrbnika djece uređuje se posebnim pravilnikom u skladu sa zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

VII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Članak 35.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima sedam članova. Četiri člana imenuje načelnik Općine Bol (temeljem ovlasti iz članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – NN 19/2013) iz reda javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji, a dva člana Upravnog vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgajatelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 36.
Odgajatelji i stručni suradnici biraju dva člana Upravnog vijeća na sjednici odgajateljskog vijeća tajnim glasovanjem. Svaki član odgajateljskog vijeća može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.

Članak 37. Za člana Upravnog vijeća izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Ako kandidati imaju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja. Da bi kandidat bio izabran za člana Upravnog vijeća, mora dobiti najmanje natpolovičan broj glasova svih članova odgajateljskog vijeća.

Članak 38.
Članove Upravnog vijeća iz članka 35. stavaka 3. ovog Statuta imenuje Osnivač na način i po postupku propisanom njegovim aktima.

Članak 39.
Izbor člana Upravnog vijeća iz reda roditelja djece korisnika usluga provodi se na sastanku roditelja kojeg saziva ravnatelj Dječjeg vrtića. Izbor se vrši javnim glasovanjem.

Članak 40.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine. Za predsjednika može biti ponovno izabrana ista osoba.

Članak 41.
Predsjednika Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća. U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja član vijeća, iz redova članova koje je imenovao osnivač, uz pismeno ovlaštenje predsjednika. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev jedne trećine članova vijeća.

Članak 42.
Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Vijeća. Za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, te Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića sjednici mora biti nazočna većina od ukupnog broja članova Vijeća, a odluke se donose većinom glasova svih članova Vijeća. Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 43.
U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića. Sjednici Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik Upravnog vijeća ili ravnatelj Dječjeg vrtića ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

Članak 44.
Sazivanje sjednica, utvrđivanje Dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom.

Članak 45.
Članu Upravnog vijeća mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno izabran: – u slučaju smrti, – na osobni zahtjev, – ako bude razriješen, odnosno opozvan, – ako mu prestane radni odnos u vrtiću, a izabran je iz reda odgojitelja u stručnih suradnika vrtića, -ako ne koristi više usluge vrtića, a izabran je iz reda roditelja djece korisnika usluge. Član Upravnog vijeća može biti razriješen, odnosno opozvan u slijedećim slučajevima: – ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta vrtiću, a na to je bio upozoren, – ako zanemaruje obveze člana Upravnog vijeća. Prijedlog za razrješenje, odnosno opoziv člana Upravnog vijeća može podnijeti predsjednik ili najmanje dva člana Upravnog vijeća, a zahtjev je prihvaćen ako se za njega izjasni većina nazočnih članova Upravnog vijeća. Odluku o razrješenju, odnosno opozivu člana Upravnog vijeća donosi tijelo, odnosno osobe koje su ga izabrale. U slučaju kada članu Upravnog vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je imenovan, odnosno izabran, novom članu Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana Upravnog vijeća umjesto kojeg je imenovan, odnosno izabran.

Članak 46.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića:
– između svojih članova bira predsjednika/icu Upravnog vijeća na prijedlog Osnivača i njegova zamjenika/icu,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– predlaže Osnivaču statusne promjene, promjenu ili dopunu djelatnosti i promjenu naziva Vrtića,
– donosi uz prethodnu suglasnost Osnivača Statut Vrtića i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i njihove izmjene i dopune,
– donosi Pravilnik o radu i druge pravilnike i akte u skladu s zakonom i posebnim propisima,
– donosi financijski plan i financijska izvješća Vrtića,
– donosi godišnji plan i program rada i kurikulum Vrtića,
– odlučuje o korištenju i raspolaganju sredstvima i imovinom Vrtića,
– raspisuje natječaj za ravnatelja/icu i predlaže osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja/ice Vrtića,
– imenuje zamjenika ravnatelja/ice na prijedlog ravnatelja/ice,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Vrtića na prijedlog ravnatelja/ice,
– razmatra i rješava prigovore radnika i roditelja/skrbnika djece,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, posebnim propisima ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

VIII. RAVNATELJ/ICA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 47.
Ravnatelj/ica je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Ravnatelj/ica organizira i vodi poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, poduzme sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, odgovara za zakonitost rada Dječjeg vrtića.
Ravnatelj/ica vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za stručni rad Dječjeg vrtića, te u tom smislu:
– predlaže Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,
– provodi odluke Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
– donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga,
– donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa do 60 dana i predlaže Upravnom vijeću zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnog odnosa s radnicima/cama Vrtića,
– organizira rad i obavlja raspored djelatnika iz svog djelokruga,
– organizira rad i obavlja raspored djelatnika,
– odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada djelatnika Dječjeg vrtića,
– osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića,
– predlaže Upravnom vijeću svog zamjenika/icu,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 48.
Vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača stjecati, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili osnovno sredstvo. Ravnateljica može radi obavljanja tekućeg poslovanja za namjene predviđene Financijskim planom za određenu kalendarsku godinu u pravnom prometu raspolagati samostalno sredstvima predviđenim tim planom u skladu s važećim propisima. U slučajevima kada se u toku godine u redovnom poslovanju ukaže potreba za korištenje sredstava iz Financijskog plana za namjene koje nisu njime planirane ravnateljica može samostalno bez suglasnosti Upravnog vijeća raspolagati sredstvima do visine od 20.000,00 kuna. Posebnom odlukom osnivača može se urediti slučajevi kada se ne primjenjuje odredba stavka 1. ovog članka. Ravnatelj/ica u granicama svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu. Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju. O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće.

Članak 49.
Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj/ica se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i statutom. Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 50.
Natječaj za ravnatelja/icu traje 15 dana ako Upravno vijeće ne odluči da traje 8 dana. U roku od 15 dana od isteka natječajnog roka Upravno vijeće Dječjeg vrtića dužno je dostaviti Osnivaču prijedlog za imenovanje ravnatelja.

Članak 51.
O rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju. Pobijanje odluke o imenovanju obavlja se tužbom kojom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o imenovanju ravnatelja.

Članak 52.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja/ice na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja/ice, ali najdulje na vrijeme do godinu dana. Za vršitelja dužnosti ravnatelja/ice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića. Ravnatelja/icu Dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća. Osobu iz stavka 3. ovoga članka određuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja/ice. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja/ice čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Članak 53.
Ravnatelj/ica Dječjeg vrtića može biti razriješen i prije roka na koji je imenovan kad se utvrdi da ne ispunjava obveze utvrđene zakonom i drugim propisima donesenim ne temelju zakona, ako sam zatraži razrješenje ili ako nastanu razlozi koji dovode do prestanka radnog odnosa ravnatelja. Osnivač Dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja/ice, razriješit će ravnatelja/icu. Ako se ravnatelj/ica ne razrješuje na vlastiti zahtjev, prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju/ici se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja/ice, a Dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za ravnatelja/icu u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti. Razriješeni ravnatelj/ica može protiv odluke o razrješenju tužbom tražiti sudsku zaštitu svog prava ako smatra da je povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom. Tužba protiv odluke o razrješenju podnosi se u roku od 30 dana od dana odluke Upravnom sudu Republike Hrvatske.

IX. ODGOJITELJSKO VIJEĆE

Članak 54.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji rade na ostvarivanju predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, ocjenjuje stručne, pedagoške, zdravstvene, socijalne i druge rezultate Dječjeg vrtića, skrbi o uspješnom ostvarivanju odgojno obrazovnog rada, skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom, prati ostvarivanje programa i mjera zdravstvene zaštite i kvalitetu prehrane djece, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima kao i drugim pitanjima propisanim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 55.
Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj/ica ili druga osoba koju on ovlasti. Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Odgojiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, ako ovim Statutom nije za pojedine sjednice propisana kvalificirana većina. U zapisniku se obvezno unosi broj nazočnih, odluke, zaključci i izdvojena mišljenja i slično. Zapisnik potpisuje ravnatelj/ica i zapisničar/ka. Način rada odgajateljskog vijeća može se detaljnije urediti Poslovnikom o radu odgajateljskog vijeća.

X. RODITELJI I SKRBNICI DJECE

Članak 56.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i skrbi o djeci Dječji vrtić surađuje s roditeljima i skrbnicima djece. Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima i skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanaka skupina roditelja i na drugi način.

Članak 57.
Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazivati se pozivima Dječjeg vrtića i s njima surađivati.

Članak 58.
Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili skrbnika djece, te suradnji između roditelja ili skrbnika i Dječjeg vrtića pobliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, kao i drugim odgovarajućim općim aktima.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 59.
Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića obavlja se sukladno Zakonu i drugim propisima donesenim temeljem zakona.

Članak 60.
Dječji vrtić ostvaruje prihode iz proračuna Osnivača, proračuna Splitsko-dalmatinske županije, državnog proračuna i drugih izvora sukladno zakonu. Osnivač je dužan za predškolski odgoj izdvojiti najmanje onoliko sredstava koliko svojim mjerilima utvrdi predstavničko tijelo Splitsko – dalmatinske županije. Dječji vrtić osigurava sredstva i od naplate usluga od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima i načinu naplate koje utvrđuje Osnivač.

Članak 61.
Dječji vrtić raspolaže i koristi osigurana sredstva na način kako su to propisali i odlučili financijeri, odnosno Osnivač, Splitsko-dalmatinska županija i ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 62.
Evidencija financijskog poslovanja sredstava te vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova u Dječjem vrtiću obavlja se sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 63.
Dječji vrtić za svaku godinu donosi Financijski plan i Godišnji obračun o poslovanju Dječjeg vrtića. Ako se ne donese financijski plan za slijedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 64.
Naredbodavatelj za izvršenje Financijskog plana je ravnatelj/ica Dječjeg vrtića. Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnom aktu, potpisuje voditelj računovodstva.

Članak 65. Pravilnikom o računovodstvu i financijskom poslovanju pobliže se uređuju način obavljanja računovodstveno-financijskih i knjigovodstvenih poslova u Dječjem vrtiću.

XII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 66.
Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:
-Statut
-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
-Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
-Pravilnik o plaćama i naknadama te ostalim materijalnim pravima djelatnika
-Pravilnik o zaštiti od požara
-Pravilnik o kućnom redu
-Pravilnik o radu Upravnog vijeća
-druge opće akte koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonu, propisu donesenom temeljem zakona i ovim Statutom.

Članak 67.
Statut Dječjeg vrtića i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača. Druge opće akte donosi Upravno vijeće na način propisan aktom o osnivanju i ovim Statutom.

Članak 68.
Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči. Statut Dječjeg vrtića i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića objavljuju se i u službenom glasilu Osnivača.

Članak 69.
Ravnatelj/ica Dječjeg vrtića dužan je dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe Županijskom uredu za kulturu, prosvjetu i sport u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 70.
Nadzor nad radom Dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. U provođenju nadzora ravnatelj/ica, Upravno vijeće i drugi djelatnici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima koji provode nadzor.

XIV. RADNI ODNOSI

Članak 71.
Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja i osnovnog školstva, općim propisima o radnim odnosima i kolektivnim ugovorom. Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti djelatnika.

XV. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 72.
Sindikalno organiziranje u Dječjem vrtiću je slobodno. Dječji vrtić dužan je osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, te ostvarenje njegovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Članak 73.
Sindikat može podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja, primjedbe glede ostvarivanja prava djelatnika i zaštite tih prava. Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o navedenim podnescima i izvijestiti sindikalnu podružnicu o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Članak 74.
Upravno vijeće kada rješava i odlučuje o ostvarivanju prava djelatnika i njihovim zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.

Članak 75.
Upravno vijeće i ravnateljica Dječjeg vrtića dužni su osigurati potrebitu pomoć za rad sindikata i pravodobno mu davati potrebne podatke i obavijesti.

Članak 76.
Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu i prava na radu sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

XVI. JAVNOST RADA

Članak 77.
Rad Dječjeg vrtića je javan. Objavljivanjem Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, na službenim web stranicama Dječjeg vrtića, ako i sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost, odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s organizacijo rada Dječjeg vrtić, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, cijenama usluga Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Članak 78.
Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj/ica ili djelatnik/ica Dječjeg vrtića kojeg ravnatelj/ica ovlasti.

XVII. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 79.
Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite djelatnika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njegovog osnivača.

Članak 80.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi djelatnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa s Dječjim vrtićem.

Članak 81.
Podaci i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 82.
Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgajatelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici, kao i drugi djelatnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima.

Članak 83. O čuvanju poslovne profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba. Povreda čuvanja profesionalne i poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XVIII. OKOLIŠ I ZAŠTITA

Članak 84.
Djelatnici Dječjeg vrtića imaju prava i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unaprjeđenja okoliša. O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki djelatnik je dužan upoznati ravnatelja i Upravno vijeće. Nepoduzimanjem mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

Članak 85.
Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 86.
Dječji vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima, odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića. Program rada Dječjeg vrtića o potrebi zaštite okoliša sastavni je dio Godišnjeg programa rada.

XIX. OBRANA

Članak 87.
U sladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete rada u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima.

XX. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 88.
U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.
Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Dječjeg vrtića donesen 8. ožujka 1998. godine, klasa: 601-01/98-01/10, ur.broj: 2104/02-98/01.

Članak 90.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, a nakon što je Osnivač izdao suglasnost na tekst Statuta. Ovaj Statut će se objaviti i u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Bol, 23. lipnja 2014. godine

UPRAVNO VIJEĆE Predsjednik: Svjetlana Baković Na ovaj Statut Općina Bol, kao Osnivač Dječjeg Vrtića, dala je suglasnost svojim Zaključkom klasa: 021-05/14-01/76 ur.broj: 2104/02-14-02/01 od 03. lipnja 2014. Godine, koji je sastavni dio ovog Statuta.